GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ VE ÇALIŞANI İLE TÜZEL KİŞİ MÜŞTERİLERİN ÇALIŞANI VE YETKİLİLERİ AYDINLATMA METNİ

THE MENORD HOTEL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“THE MENORD HOTEL”) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi konusuna büyük hassasiyet göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10 uyarınca, müşterilerimizin-çalışanlarının-yetkililerinin kişisel verilerinin işlenmesi süreçlerine ilişkin hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla THE MENORD HOTEL tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgilere web sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

2. Kişisel Veri Nedir?

KVKK uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda müşterilerimizin-çalışanlarının-yetkililerinin kimlik verisi, iletişim verisi, talep/şikayet/itibar yönetimi verisi, hukuki işlem verisi, fiziki mekan güvenliği verisi, görsel ve işitsel kayıt verileri, müşteri işlem verisi, mesleki deneyim verisi, finansal verileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

THE MENORD HOTEL tarafından elektronik veya fiziki yollarla toplanan kişisel verileriniz:
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.


 • 4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Sebebi Nedir?

  Kişisel verileriniz THE MENORD HOTEL ile kurduğunuz sözleşmeler, yaptığınız yazışmalar, sözleşme görüşmeleri, internet sitesi, e-mail ve yahut bilginiz dahilindeki THE MENORD HOTEL çalışanları/yetkilileri aracılığı ile elektronik veya fiziki yollarla elde edilmektedir.

  Fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgisinin olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile THE MENORD HOTEL’in meşru menfaatinin gerektirmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

  İşbu toplama faaliyeti esnasında, ilgili işleme sürecinin KVKK m.4’te yer alan ilkeler ile KVKK m.5’te yer alan şartlara uygun olması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz.

  5. Kişisel Verilerinizin Aktarım Amaçları Nelerdir?

  Kişisel verileriniz işbu metnin 3. Numaralı başlığında yer alan amaçlar kapsamında, KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde; hissedarlarımız, kişisel verilerin güvenliğini temin eden karşılıklı taahhütler altında THE MENORD HOTEL’in danışmanlık hizmeti aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler, denetçiler, mali müşavirler, avukatlar, arşiv hizmeti veren kuruluşlar, bilgi teknolojisi uzmanları, tedarikçilerimiz, hukuken yetkili kurum/kuruluşlar ve hukuken yetkili gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılacaktır.

  5. Kişisel Verilerinizin Aktarım Amaçları Nelerdir?

  KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

  a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  f. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.themenordhotel.com adresinde yer alan İletişim Sayfası'ndaki Formu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.
  Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
  Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.