THE MENORD HOTEL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni ve ekleri, veri sorumlusu THE MENORD HOTEL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("THE MENORD TURİZM”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10’da ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

THE MENORD HOTEL, çalışanlarının, çalışan adaylarının, tedarikçiler ve tedarikçilerin yetkilileri/çalışanlarının, tedarikçi adaylarının, müşteri, müşteri yetkililer/çalışanlarının, iş ortaklarının, ziyaretçilerinin ve diğer ilgili 3. kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde büyük hassasiyet göstermektedir. Bu kapsamda veri konusu kişi grubuna göre işlenen verilere, işleme ve aktarım amaçlarına ilişkin detaylı açıklamalara www.themenordhotel.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

1. Web Sitesi Kullanıcılarının (Çevrimiçi Ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Toplanan kişisel verileriniz KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlara uygun olarak işlenmektedir.

THE MENORD HOTEL web sitesine erişen ve siteyi kullanan kişiler, talep ve öneride bulunmak, şikayetlerini iletmek, veri sorumlusu ile iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla; ad, soyad, e-posta, telefon numarası, mesaj, formun konusu şeklindeki bilgileri www. themenordhotel.com adresinde yer alan ‘’İletişim’’ sekmesi üzerinden doldurabilmektedirler.

Kullanıcılar/site ziyaretçileri paylaştıkları bu kişisel verileri tamamen kendi açık iradeleri ile ilettiklerini kabul ve beyan ederler. Bu kişisel veriler, ilgili kişilerin doldurmuş olduğu forma bağlı olarak talep ettiği konulara ilişkin sınırlı olarak veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir.

Bunun yanı sıra Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerinden oluşan, “trafik bilgileri”, 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla ilgili kurum veya kuruluşlar ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile ve talep edilmesi halinde adli birimler ile paylaşılmaktadır.

3. İlgili Kişinin Hakları:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.themenordhotel.com adresinde yer alan İletişim sayfasındaki formu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

  Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

  Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.