TEDARİKÇİ YETKİLİSİ/ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

THE MENORD HOTEL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(“THE MENORD HOTEL ”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi; aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, tarafınız ile kurduğumuz iş ilişkisi kapsamında, bizimle paylaşmış olduğunuz en güncel ve doğru veriler çerçevesinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, toplayacak, kaydedecek, depolayacak, saklayacak, yurtiçi/yurtdışında aktaracak ve hukuka uygun şekilde işleyeceğiz. Konuya ilişkin detaylı bilgilere www.themenordhotel.com ‘da yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.
Tarafınızca, aramızdaki iş ilişkisine yahut ticari ilişkiye istinaden THE MENORD HOTEL ile paylaşılan ve THE MENORD HOTEL tarafından işlenen kişisel veriler aşağıda sayılmıştır.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Sebepleri

THE MENORD HOTEL olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, tarafınızla yapılan sözleşmenin ifası, kanunlarda hüküm altına alınmış sebepler (Vergi Usul Kanunu m.229 vd., Türk Ticaret Kanunu m.18/3 vb.), tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydı ile THE MENORD HOTEL’in meşru menfaatinin gerektirmesi halinde siz tedarikçilerimizin ve/veya yetkililerinizin/çalışanlarınızın tarafımıza sözlü ve/veya yazılı olarak elektronik, fiziki ortamda iletmesine istinaden ve/veya THE MENORD HOTEL tesis ve yerleşkelerinde bulunan kameralar aracılığıyla fiziki veya elektronik olarak toplamaktayız.

2. Kişisel Verilerinizin İzlenme Amaçları

Kişisel verileriniz THE MENORD HOTEL tarafından şu hallerde işlenmektedir:
Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve koşullarının yerine getirilmesi için;
 • Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İş sürekliliğin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Mal alım, satım, üretim, operasyon ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi,
 • Operasyon güvenliğinin temini,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Tarafınızca THE MENORD HOTEL’e tedarik edilen mal ve/veya hizmete ilişkin iş ve işlemler ile kalitenin kontrolü,
 • Tedarik faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Tedarik sürecinin yürütülmesi,
 • Tedarikçiler, üçüncü taraflar ve müşteriler arasında iletişim sağlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Kişisel verileriniz, yine THE MENORD HOTEL veri işleme ve veri saklama imha politikalarımızı uygulamak açısından hukuka uygun ve gerekli olduğu takdirde işlenebilir. THE MENORD HOTEL tarafından savunma hakkının etkin bir biçimde kullanılabilmesi için Bilgi Edinme Hakkındaki Kanun veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan başvurunun usulüne uygun cevaplanabilmesi için ilgili başvuru ve yargılama süreçlerinde hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla da işlenebilecektir.

  Görsel ve işitsel kayıtlarınız, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynak güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

  3. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

  Kişisel verileriniz, gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde veya hukuka uygun alınmış açık rızanıza istinaden, işbu metinde belirtilen veri işleme amaçları dahilinde yurtiçinde, kişisel verilerin güvenliğini temin eden karşılıklı taahhütler altında THE MENORD HOTEL’in hizmet aldığı tedarikçiler, mesleki danışmanlar, hissedarlar, muhasebeciler, mali müşavirler, avukatlar, arşiv hizmeti veren kuruluşlar, bilgi teknolojisi uzmanları ile yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacı ile hukuken yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

  4. KVKK Kapsamında Haklarınız

  KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

  a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.themenordhotel.comadresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.
  Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.